Om BCSyd
Kvalitetssystemet

Download hele beskrivelsen

 Vores kvalitetssystem skal basere sig på systematiske, regelmæssige evalueringer og selvevalueringer og opfølgninger heraf. Vi tager udgangspunkt i skolens formål, mission, vision værdier og succeskriterier. I forbindelse med skolens undervisning tager vi udgangspunkt i den enkelte lærers undervisning. (mål og progression)

Systemet skal således være med til at både at udvikle undervisningen og de rammer og forhold, der har indflydelse herpå.

Kvalitetssystemet skal sikre at

 • undervisningen lever op til de mål, der er fastsat i reglerne om de enkelte uddannelser.
 • der sker en løbende udvikling af den lokale undervisningsplan
 • de valgte undervisningsmetoder understøtter uddannelsens formål og undervisningsfagenes mål.
 • uddannelsens skoledel og praktikdel understøtter hinanden
 • der sker en ajourføring af lærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer
 • de enkelte lærere og skolen modtager information om elevernes vurdering af undervisningen og af skolens tilrettelæggelse af uddannelsen, og at
  indberetninger og lignende fra censorer, resultater af prøver, eksaminer og standpunkts-karakterer, der gives i stedet for eksamenskarakterer, samt resultaterne af eventuelle eksterne evalueringer af undervisningen inddrages.

Vi dokumenterer alle evalueringer og selvevalueringer elektronisk, således at

 • Det er enkelt at foretage analyser på materialet
 • Vi lever op til undervisningsministeriets krav om offentliggørelse af vores kvalitet og  kvalitetsstyring. 

Lovgrundlag

Hhx
Bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser.
Vejledning til bekendtgørelse 23 af 11. januar 2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser.
Datamatikeruddannelsen
Lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser) § 1, stk. 4,
Bekendtgørelse nr. 635 af 30.06 2000 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne.

AMU
Lov nr. 446 af 10. juni 1003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., kapitel 8
Bekendtgørelse nr. 802 af 22. september 2003 om fælles kompetencebeskrivelser og om arbejdsmarkedsuddannelser, kapitel 5

Erhvervsuddannelser
Lov nr. 448 af 1. august 2003 om erhvervsuddannelser
Bekendtgørelse nr. 1401 af 21.12 2000 om erhvervsuddannelser kap 2. kvalitetsudvikling

Alle uddannelser
Lov nr. 414 af 06.06 2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne
Lov nr. 166 af 14.03 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø § 6 og 7

Kvalitetshjulet

Ved at tage udgangspunkt i kvalitetshjulet sikrer vi, at vi 

 • fastlægger og planlægger Mål for en aktivitet
 • gennemfører Aktiviteten
 • systematisk indsamler information og erfaringer og beskriver  Resultater
 • formulerer ændringsbehov i forbindelse med en Selvevaluering
 • Evalueringer og målinger af kvalitet sker så vi måler om de mål der er opstillet for aktiviteten, uddannelsen, afdelingen m.v., er nået.

Selvevaluering tager udgangspunkt i gennemførte undersøgelser og evaluering. På institutionsniveau gennemfører vi med 3 års interval en større sammenhængende selvevaluering, Læs mere herom på www.sckk.dk. og på afdelingsniveau www.delud.dk/mars