Ekspertfag på kontoruddannelserne

Borgerkommunikation

Ekspertfag som tilbydes på off. administrationuddannelsen

Varighed 3 uger

Mål med faget:
 • Eleven har viden om de forskellige faser af arbejdet med at planlægge og gennemføre en offentlig kommunikationsindsats.
 • Eleven har viden om internettets og de forskellige digitale kanalers muligheder, svagheder og udfordringer
 • Eleven kan skrive målrettet, korrekt og læsevenligt
 • Eleven kan forholde sig kritisk til effektivitet og kvalitet i vejledningen af borgerne
 • Eleven kan indgå i et fagligt samarbejde om kommunikation og vejledning

Kommunikation i praksis

Ekspertfag som tilbydes på administrationuddannelsen, økonomiuddannelsen, advokatsekretæruddannelsen, off. administrationuddannelsen og lægesekretæruddanelsen

Varighed: 2 uger

Formål:

Fagets formål er at kvalificere eleven til at varetage verbale, skriftlige og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Ligeledes er målet, at med udgangspunkt i den enkelte kommunikationsopgave kan den studerende analysere og vurdere opgaven med henblik på en løsning af denne.

Mål med faget:
 • Eleven kan anvende udbredte planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen.
 • Eleven har viden om kommunikationens dynamiske processer i forhold til egen rolle samt i modtagers optik.
 • Eleven har forståelse af verbal og nonverbal kommunikation.
 • Eleven kan analysere og vurdere kommunikationsopgaven med henblik på en professionel løsning af denne.
 • Eleven kan analysere og anvende sproget målrettet i forhold til den enkelte opgave.
 • Eleven kan reflektere over egen personlig kommunikation.
 • Eleven kan analysere og vurdere skriftlig, verbal og digital kommunikation i forhold til kommunikationens kontekst,
 • Eleven kan selvstændigt anvende relevante modeller og værktøjer til udarbejdelse af skriftlige og digitale daglige kommunikationsopgaver.

Eksamen:

Privatisteksamen, kr. 1.600
Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.


Projektstyring i praksis

Ekspertfag som tilbydes på administrationuddannelsen og økonomiuddannelsen

Varighed 1 uge 

Formål:

Fagets formål er at eleven bliver i stand til at forberede, gennemføre og afslutte projekter i organisationen.   

Mål med faget:
 • Eleven kan iagttage og indsamle empiri om projektkoordinering og styring samt relatere empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde. 
 • Eleven kan indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyring. 
 • Eleven kan varetage planlægningsfunktioner i relation til projektdeltagelse i praksis. 
 • Eleven kan identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer – formel og uformel læring i forskellige kontekster.
 • Eleven kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen ledelsespraksis inden for projektområdet.

Eksamen:

Privatisteksamen, kr. 1.600,00

Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen


Sundhedsdata og DRG

Ekspertfag som tilbydes på lægesekretæruddannelsen

Varighed: 3 uger

Mål med faget:
 • Eleven forstår potentialet i og anvendelsen af sundhedsdata, herunder påvirkningen af arbejdsgange på arbejdspladsen
 • Eleven kan anvende viden om brug af sundhedsdata i ledelsesinformationssystemer samt betydningen og konsekvenserne af egen rolle og funktion
 • Eleven kender og anvender de vigtigste emner og principper i persondataforordningen
 • Eleven kan anvende viden om afregningsprincipper og økonomiske konsekvenser
 • Eleven kan anvende viden om nationale sundhedssystemer, herunder Sundhed.dk og Sundhedsjournalen, og hvorledes data tilføres disse databaser


Tove Lau Andersen

Underviser og teamleder

Kontakt Tove for at høre mere om indhold og opbygning af lægesekretæruddannelsen i Mommark.
Tlf. 2086 2323     Mail: tla@bcsyd.dk