Merkantilt Hovedforløb

Ekspertfag på kontoruddannelserne

Borgerkommunikation (off. administrationudd.)

Varighed 15 dage

Mål med faget:
 • Eleven har viden om de forskellige faser af arbejdet med at planlægge og gennemføre en offentlig kommunikationsindsats.
 • Eleven har viden om internettets og de forskellige digitale kanalers muligheder, svagheder og udfordringer
 • Eleven kan skrive målrettet, korrekt og læsevenligt
 • Eleven kan forholde sig kritisk til effektivitet og kvalitet i vejledningen af borgerne
 • Eleven kan indgå i et fagligt samarbejde om kommunikation og vejledning.


Kommunikation i praksis, ekspertfag (administrationudd., økonomiudd og advokatsekretærudd.)

Varighed: 2 uger

Formål:

Fagets formål er at kvalificere eleven til at varetage verbale, skriftlige og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Ligeledes er målet, at med udgangspunkt i den enkelte kommunikationsopgave kan den studerende analysere og vurdere opgaven med henblik på en løsning af denne.

Mål med faget:
 • Eleven kan anvende udbredte planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen.
 • Eleven har viden om kommunikationens dynamiske processer i forhold til egen rolle samt i modtagers optik.
 • Eleven har forståelse af verbal og nonverbal kommunikation.
 • Eleven kan analysere og vurdere kommunikationsopgaven med henblik på en professionel løsning af denne.
 • Eleven kan analysere og anvende sproget målrettet i forhold til den enkelte opgave.
 • Eleven kan reflektere over egen personlig kommunikation.
 • Eleven kan analysere og vurdere skriftlig, verbal og digital kommunikation i forhold til kommunikationens kontekst,
 • Eleven kan selvstændigt anvende relevante modeller og værktøjer til udarbejdelse af skriftlige og digitale daglige kommunikationsopgaver.

Eksamen:

Privatisteksamen, kr. 1.600
Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af   bedømmelsen.

 

Projektstyring i praksis, ekspert (administrationudd. og økonomiudd.)

Varighed 1 uge 

Formål:

Fagets formål er at eleven bliver i stand til at forberede, gennemføre og afslutte projekter i organisationen.   

Mål med faget:
 • Eleven kan iagttage og indsamle empiri om projektkoordinering og styring samt relatere empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde. 
 • Eleven kan indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyring. 
 • Eleven kan varetage planlægningsfunktioner i relation til projektdeltagelse i praksis. 
 • Eleven kan identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer – formel og uformel læring i forskellige kontekster.
 • Eleven kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen ledelsespraksis inden for projektområdet.

Eksamen:

Privatisteksamen, kr. 1.600,00

Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.


Sundhedsdata og DRG, ekspertfag (lægesekretærudd.)

Varighed: 15 dage

Mål med faget:
 • Eleven forstår potentialet i og anvendelsen af sundhedsdata, herunder påvirkningen af arbejdsgange på arbejdspladsen
 • Eleven kan anvende viden om brug af sundhedsdata i ledelsesinformationssystemer samt betydningen og konsekvenserne af egen rolle og funktion
 • Eleven kender og anvender de vigtigste emner og principper i persondataforordningen
 • Eleven kan anvende viden om afregningsprincipper og økonomiske konsekvenser
 • Eleven kan anvende viden om nationale sundhedssystemer, herunder Sundhed.dk og Sundhedsjournalen, og hvorledes data tilføres disse databaser


Tove Lau Andersen

Underviser og teamleder
Mail: tla@bcsyd.dk

 

Marianne Pelck Paulsen

Uddannelsessekretær
Tlf. 7340 7900
Mail: mpp@bcsyd.dk