Praktisk information om Mommark

 

Fagprøven

Fagprøven er den afsluttende skolebaserede prøve.

Fagprøven har til formål at afprøve om og i hvilket omfang du lever op til uddannelsesmålene i specialet, herunder, sammen med din praktikerklæring, dokumentere at du lever op til kompetencekravene for en faglært.

Du vurderes efter 7 trins-skalaen og skal minimum opnå karakteren 02.

Som en del af fagprøven udarbejder du dokumentation for en praksisnær og relevant problemstilling, herunder løsning af samme. Arbejdet med fagprøven foregår i det sidste halve år af uddannelsen.

Selve dokumentationen af arbejdet er fastsat til 37 timer inkl. eksamen og transport.

Du skal sammen med din virksomhed aftale, hvornår du kan arbejde med dokumentationen af din gennemførte aktivitet/projekt.

Helt grundlæggende skal du i fagprøveperioden arbejde med formulering af en problemstilling, fastsætte mål samt planlægge og gennemføre en opgave inden for et afgrænset arbejdsområde, og dokumentere dette arbejde.

Dokumentationen af arbejdet kan antage forskellige former. Du kan således vælge mellem et langt projekt, et kort, en synopsis og en billedsynopsis. Din kontaktlærer og vejleder, underviser hjælper dig med såvel valg af problemstilling som eksaminationsgrundlag. (din dokumentation af din aktivitet/projekt)

Fagprøven gennemføres i samarbejde med praktikstedet og skolen. Det er skolen, der fastsætter tidspunktet for, hvornår du skal aflevere rapporten, og hvornår du skal til den mundtlige eksamen.

Fagprøvevejledningen - finder du i OneNote
Fagprøvekontrakten

Det er et dokument, hvor der står, hvilket emne du arbejder med. Fagprøvekontrakten skal underskrives af vejleder, elev og den uddannelsesansvarlige eller oplæringsansvarlige i praktikvirksomheden.

Eksempler på væsentlige og uvæsentlige mangler

BEK nr. 41 af 16/01/2014

Fagprøven er omfattet af Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 41 af 16/01/2014.  I denne bekendtgørelse finder du ligeledes formalia i forbindelse med en eventuel  klage. (jf. kapitel 10 i bekendtgørelsen) Klik her.

Indkvartering

Hvis du ønsker værelse og aftensmad i forbindelse med fagprøven, skal du bestille her


Information til censorer

Elever på hovedforløb afslutter deres uddannelse med en fagprøve, der afsluttes med en mundtlig eksamen. Til stede ved eksamen er eksaminator dvs. en underviser, der har undervist eksaminanden og censor.

Mommark Handelskostskole udpeger censorer til bedømmelse af fagprøver og andre eksaminer.

En censor skal have:

  • indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens forudsætninger, mål og metoder
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
  • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder

En censor må ikke være ansat på Business College Syd.

Eksamensbekendtgørelse

BEK nr. 41 af 16/01/2014


Kontakt

Marianne Pelck Paulsen Uddannelsessekretær Tlf. 7340 7900 mpp@bcsyd.dk
Fandt du ikke det du søgte
eller har du brug for vejledning?

Marianne Pelck Paulsen
Uddannelsessekretær
Tlf. 7340 7900
mpp@bcsyd.dk