Om os

Det Blå Gymnasium - kvalitet og evaluering

Gymnasiet sikrer den faglige og pædagogiske kvalitet i uddannelserne ved at foretage systematisk kvalitetsudvikling og opfølgning. Her kan du læse beskrivelser af de elementer, der indgår i gymnasiets systematiske kvalitetsarbejde.

Elementer i gymnasiets systematiske kvalitetsarbejde

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Hvert efterår gennemføres trivselsmåling for alle gymnasiets elever. Her kan du læse resultaterne af de seneste trivselsmålinger og undervisningsmiljøvurderinger.


Fravær fra undervisningen

Et væsentligt element i gymnasiets fastholdelsesstrategi er vores fokus på elevernes fravær.

I skoleåret 2017-2018 udgjorde det samlede fysiske fravær 7,9%.

Det skriftlige fravær for 2017-2018 er 0,3%*
*Opgjort ved manuel optælling pr. 1. marts 2019.

Karakterer

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform.


Fuldførelse

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid (studietid) for de elever, der fuldfører


Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse.


Kvalitetssystem

Målsætning

Det Blå Gymnasiums kvalitetssystem sætter mål for kvalitetsudvikling i henhold til lov om de gymnasiale uddannelser § 71 og bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §§ 59-63.

I lov om de gymnasiale uddannelser § 1 fremgår, at uddannelsens formål er at forberede eleverne til videregående uddannelse, at udvikle elevernes faglige indsigt og studiekompetence og personlige myndighed i et dannelsesperspektiv, samt at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

De retningsgivende mål for gymnasiale uddannelser, der fremgår af aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016, sætter retning for elevernes læring og faglige niveau med det sigte, at skolerne udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige som de kan, herunder at alle elever, uanset social baggrund, får realiseret deres potentiale bedst muligt gennem høj kvalitet i undervisningstilbuddet. Målene sætter retningen for en øget indsats vedrørende elevernes trivsel. Og endelig omfatter målene anvendelsen af de gymnasiale uddannelser som et solidt grundlag for videregående uddannelse.

Selvevaluering

Det Blå Gymnasium indsamler systematisk information og viden om undervisningen og rammerne herfor, med henblik på at afdække potentialer for forbedringer og fortsat kvalitetsudvikling. Der er procedurer for løbende gennemgang og vurdering af egen praksis, indsatser og aktiviteter, med henblik på justeringer og formulering af nye mål.

Den årlige selvevaluering er skriftlig og drøftes i bestyrelsen - og offentliggøres efterfølgende på skolens hjemmeside. Selvevalueringen danner grundlag for udarbejdelse af en årlig opfølgningsplan. 

Opfølgningsplan

Det Blå Gymnasium udarbejder på baggrund af gennemført selvevaluering en årlig opfølgningsplan, hvor ændringsbehov, tiltag og nye operationelle kvalitetsmål præciseres. Det fremgår af planen, hvordan nye konkrete aktiviteter og særlige indsatser igangsættes, gennemføres og evalueres. Opfølgningsplanen drøftes i bestyrelsen. De tre seneste opfølgningsplaner er tilgængelige på skolens hjemmeside.

Procedure

Det Blå Gymnasium inddrager i videst mulig omfang elever og undervisere, herunder skolens centrale medarbejderudvalg og elevorganisationer, i kvalitets- og udviklingsarbejdet.

Trivselsmålinger

Det Blå Gymnasium gennemfører en gang årligt en trivselsmåling blandt eleverne med henblik på at forbedre elevernes trivsel og læringsmiljø på skolen. Resultaterne behandles i klasseteams, med eleverne og i chefgruppen. Resultaterne offentliggøres på skolens hjemmeside.

Evaluering af undervisning

En gang årligt gennemføres en almen pædagogisk-didaktisk undervisningsevaluering (anonym spørgeskemaundersøgelse) i alle klasser i alle fag. Underviserne arbejder resultaterne af undersøgelsen individuelt, i fagteams og med eleverne. Resultaterne indgår i medarbejderudviklingssamtalen.

En gang årligt gennemføres en fagfaglig undervisningsevaluering (kvalitativ undersøgelse) i alle klasser i alle fag. Underviserne arbejder resultaterne af undersøgelsen individuelt, i fagteams og med eleverne. Resultaterne indgår i medarbejderudviklingssamtalen.

Evaluering af elevernes faglige standpunkt og udvikling

Elever ved Business College Syd orienteres løbende om deres faglige standpunkt og udvikling gennem evaluering af deres mundtlige og skriftlige præstationer. To gange årligt afholder faglærerne evalueringssamtaler, hvor fokus er på elevens faglige udvikling og udbytte af undervisningen. Eleven modtager konkrete anvisninger på, hvad han/hun kan arbejde med for at forbedre sig.

Der gives som hovedregel faglige standpunktskarakterer to gange årligt samt årskarakterer ved skoleårets afslutning. årskarakteren skal betragtes som en endelig faglig standpunktskarakter. For 1.g-årgangen bortfalder 1. karaktergivning, og grundforløbet er karakterfrit.