Om os

Brobygning til de videregående uddannelser

Projektet går ud på at motivere unge på gymnasiale uddannelser til at tage en videregående uddannelse i Syddanmark.

Målet er at udvikle en ny model for brobygning fra gymnasiale uddannelser til videregående uddannelser. Brobygningen sker via tværfaglige, praksisnære projektuger, hvor unge på gymnasiale uddannelser arbejder anvendelsesorienteret og innovativt med flere fag i samarbejde med videregående uddannelser, virksomheder, organisationer og andre eksterne partnere i Syddanmark.

I denne proces indbygges at de unge også kan få indsigt i og reflektere over uddannelses- og jobmuligheder i Syddanmark. De skal ligeledes stifte bekendtskab med studerende og undervisere på videregående uddannelser samt med fagprofessionelle og dermed møde rollemodeller i uddannelse og job.

I projektet kompetenceudvikles undervisere til at drive projekter med fokus på karrierelæring og innovation.

Projektet støttes af Region Syddanmark.

Projektet gennemføres i perioden forår 2018 - forår 2020


Crossing it

Projektet Crossing it bidrager til at øge viden om og færdigheder i programmering hos de unge i Region Syddanmark. Folkeskolelærere og undervisere på (erhvervs-)gymnasier skal kunne undervise i og med programmering i fagene, i sammenhæng mellem skoletyperne. Parallelt skal der skabes lokale miljøer, der understøtter den videre udvikling, både i erhvervslivet og i de unges fritidsliv.

Dermed vil Crossing it bidrage til lokale løft og erhvervsmæssige fremtidsperspektiver i de kommuner, hvor projektet gennemføres: Tønder, Haderslev, Sønderborg, Grindsted, Varde, Vejle og Svendborg.

Konceptet skal blive et best practice eksempel til inspiration i andre af regionens kommuner og i hele Danmark.

Projektet gennemføres i perioden januar 2017–juli 2019

Teknologipagten har givet midler til en yderligere dokumentation af best pratice eksempler.

Projektet støttes af Region Syddanmark.


Digitalisering i faget

Projektet udvikler et digitalt mindset i erhvervsuddannelserne, som bidrager til at styrke det faglige niveau og erhvervsuddannelsernes prestige, så virksomhederne kan få dygtigere faglærte med relevante og tidssvarende kompetencer.

Underviserne opdaterer deres digitale viden bl.a. gennem praktik i virksomheder med ny digital teknologi, og udvikler nye undervisningsforløb med afsæt i erfaret praksis.

Eleverne deltager i tværfaglige teknologidage, hvor de får større forståelse for digitaliseringen. De arbejder med projekter om den teknologiske nutid/fremtid tilrettelagt som workshops med praksisnære opgaver, og de formidler deres viden på det teknologiske/digitale område.

Projektets gennemføres i perioden 2019-2021

Projektet støttes af EU´s socialfond.


Educatia

Vejledning i øjenhøjde

BrainRaid, InfoRaid og PlayRaid. Det er blot nogle af de udfordringer, som eleverne støder på, når de går på opdagelse i det virtuelle spilunivers City of Educatia. Den digitale vejledning åbner de unges øjne for de mange forskellige uddannelser og udvider deres horisont om vejene mod deres fremtidsdrømme.

En del af den kollektive vejledning
City of Educatia er udviklet specielt til elever midtvejs i 7. klasse og bygger som noget nyt på gamification. De unge spiller sig til viden og får pirret deres nysgerrighed og vækket nogle interesser for uddannelser og fremtidsmuligheder.

City of Educatia er et supplement til den kollektive vejledning i grundskolerne og styrker de unges kendskab til de mange spændende fremtidspotentialer, hvad enten de vælger en erhvervsuddannelse (EUD) eller den erhvervsfaglige studentereksamen (EUX).

Der er ingen tidsramme for projektet, der evalueres årligt.


EUD merkantil går digitalt

I projektet vil vi udvikle en didaktik som udnytter de digitale muligheder, der muliggør at underviserressourcerne kan benyttes på tværs af synergiskolerne.

Derudover udvikles og afprøves digitale forløb og materialer til:

 • Brobygning
 • EUD
 • EUDS
 • Overgangen mellem grundforløb og EUX (3 forløb på C-niveau - matematik, samfundsfag og dansk)


Projektet gennemføres fra 2019-2021

Projektet støttes af Region Syddanmark.

 


EUX - En del af svaret

EUX – en del af svaret er et samarbejde mellem erhvervsskolerne i Region Syddanmark. Projektet skaber praktikpladser til 460 EUX-elever og viser dermed, at EUX er et attraktivt alternativ til gymnasiet for dygtige unge, der kan lide at bruge sig selv fysisk/praktisk.

Projektet gennemføres fra oktober 2016 – december 2020

Projektet støttes af EU’s socialfond og Region Syddanmark og gennemføres i dialog med SMV Danmark og Dansk Byggeri.
Læs eventuelt mere på projektets hjemmeside.


Fremskudt Trivselsberedskab

Projektet skal bryde de sårbare elevers negative spiral med hyppige frafald gennem et tættere samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser.

Samarbejdet består af tre indsatser: Etablering af en trivselskultur, individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter til støtte af de sårbare elever. Gennem projektet skabes en trivselskultur, bl.a. gennem kurser i regi af PsykInfo til lærere og vejledere m.fl.

Projektet gennemføres fra oktober 2018 – december 2020

Projektet støttes af EU's socialfond og Region Syddanmark.

Læs eventuelt mere på projektets hjemmeside https://www.trivselsberedskab.dk/


Fremtidens arbejdskraft - en styrkelse af det relle uddannelsesniveau

Projektets formål er at sikre kompetencegivende uddannelse for faglærte medarbejdere i SMV virksomheder samt tilbyde kompetencegivende uddannelse af ufaglærte voksne, der er arbejds- og uddannelsesparate og som kan indgå i en virksomheds samlede plan for udvikling af uddannelsesniveauet for virksomhedernes medarbejdere, og dermed medvirke til at realisere virksomhedernes samlede vækst.

I projektet indgår bl.a. udvælgelse og aftale med 145 SMV virksomheder, der ønsker at videreuddanne deres faglærte medarbejdere samt afdækning af virksomhedernes behov for kompetenceudvikling af ansatte faglærte medarbejdere. Desuden valg af konkret AU-uddannelse for den enkelte medarbejder og igangsættelse af uddannelsesforløb.

Projektet gennemføres i perioden 2016 - 2020


Innovation i de gymnasiale uddannelser

Formålet med projektet er at styrke en strategisk og systematisk udvikling af innovative uddannelser  - faglige fag og hele uddannelser - på fem gymnasier og HF.

Formålet er endvidere, at eleverne opnår en højere grad af self-efficacy og innovationskompetencer ved at gennemføre innovative og entreprenørielle undervisningsforløb, hvor faglighed, innovation og entreprenørskab gensidigt understøtter hinanden.

Formålet er ligeledes at eleverne opnår kendskab til jobmuligheder og til det videregående uddannelsessystem i Syddanmark ved at skabe innovative løsninger på virkelige problemstillinger sammen med virksomheder, andre gymnasiale uddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner.

Lærerne udvikler nye lærerroller og kompetencer til at udvikle og gennemføre undervisningsforløbene med eleverne, og ledere på uddannelsesinstitutionerne understøtter udviklingen af de innovative uddannelser gennem organisatoriske tilpasninger.

Projektperioden var forår 2016 – januar 2018.

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem:
HX Campus Vejle, HF &VUC Fyn i Odense, TX Hansenberg i Kolding, Det Blå gymnasium, Business Center Syd i Sønderborg og STX, Vejen Gymnasium og HF


International praktik

Business College Syd sender i samarbejde med vores partnerskoler i München og Glasgow hvert år elever fra EUD & EUX Business 3 uger i praktik i detailbutikker i de to storbyer.

Formålet er, at eleverne styrker deres fag- og sprogkompetencer og oplever hvordan det er at arbejde i et andet land i Europa.

Praktikken sker med støtte fra Erasmus+.


IT som pædagogisk værktøj

Projektets formål er at udvikle og afprøve et koncept for brug af en online chatplatform som IT-pædagogisk værktøj, som kan bidrage til en bedre sammenhæng mellem skole og praktik for eleven.

Konkret er målet at udvikle værktøjer og metoder der kan håndtere den pædagogiske kommunikation i forhold til

 

 1. Opfølgning på et overstået skoleophold
 2. Sparring og feedback på opgaver stillet af skolen, som eleven skal løse under opholdet i praktikvirksomheden
 3. Forberedelse til næste skoleophold

Kompetencevækst

Læs mere om projektet Kompetencevækst på projektets hjemmeside


LIP – Ledelsesudvikling i praksis

LIP projektet finder sted i regi af STUK, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og supporteres af Ålborg Universitet og konsulentfirmaet Pluss Leadership. Projektets resultater følges og dokumenteres af evalueringsinstituttet, EVA.

Det overordnede formål med projektet er:

 • At udvikle og styrke den allerede igangværende ledelsesmæssige udvikling på skolerne.
 • At skolerne modtager konkret ledelsesmæssig vejledning i projektperioden.
 • At opnå relevant viden om fælles ledelsestemaer, blandt andet via fælles aktiviteter på tværs af skolerne.
 • At arbejde med at bringe lederne til bedre at udnytte det ledelsesrum, der blev tilvejebragt med de nye arbejdstidsregler. (Kilde: Bevillingsskrivelse fra STUK)


Konkret har vi fokus på udviklingen af ledelsesteamet på Mommark Handelskostskole og supporteres i den sammenhæng af Ole Bisleth fra Plus Leadership. Vi arbejder under kyndig vejledning med aktionslæring, som udviklingsmetode i forhold til teamlederens egen udviklingsproces. Desuden har seniorrådgiver Dorte Ågård fra LSP ved Ålborg Universitet i sommeren 2018 besøgt skolen. Dorte Ågård holdt et oplæg om, hvordan vi som skole kan arbejde med udviklingen af professionelle læringsfællesskaber. Desuden deltager vi sammen med 36 andre erhvervsskoler i de workshops, der indgår som programelementer i projektet.

Projektet gennemføres i perioden ultimo 2017 til september 2019

Projektet støttes af Undervisningsministeriet.


Multikulturelle virksomheder

Regionerne har givet midler til at eleverne på EUD Business kunne komme på et studietur. Vi arbejdede sammen med Danfoss - en dansk virksomhed med engelsk som koncernsprog, som vi bl.a. besøgte i København.

Projektet er afsluttet i 2018


Praksisfaglighed i folkeskolen

Folkeskolen skal arbejde med elevernes praksisfaglighed og i den forbindelse arbejder vi sammen med Hørup Centralskole om at udvikle et forløb for elever og lærere, hvor vi imødekommer den udfordring som folkeskolerne har med at opfylde dette krav.

Projektet afsluttes ultimo 2020

Projektet støttes af Undervisningsministeriet


Styrket kobling mellem skole- og pratikforløb

Projektets formål er at udvikle og afprøve et koncept for brug af en online chatplatform som IT-pædagogisk værktøj, som kan bidrage til en bedre sammenhæng mellem skole og praktik for eleven.

Konkret er målet at udvikle værktøjer og metoder der kan håndtere den pædagogiske kommunikation i forhold til

 1. Opfølgning på et overstået skoleophold
 2. Sparring og feedback på opgaver stillet af skolen, som eleven skal løse under opholdet i praktikvirksomheden
 3. Forberedelse til næste skoleophold

Projektet afsluttes 31. december 2019

Projektet støttes af Undervisningsministeriet.

 


Uddannelse og Bildung i grænseregionen

Projektets hovedidé er at forbedre såvel elevers som underviseres tyskkundskaber, så flere unge ser tysk som et centralt element i deres uddannelses- og karrierevalg.

Mere konkret vil projektet bidrage til, at flere unge kan se en uddannelses- og karrierevej, som fører til beskæftigelse i grænseregionen. Projektet vil således i høj grad understøtte udviklingen af et grænseoverskridende arbejdsmarked. Et arbejdsmarked, som har brug for unge, som har gode tyskkundskaber, og som er bevidste om, at forskellene mellem dansk og tysk kultur – specielt omkring grænsen - ikke er en barriere, men en mulighed for uddannelse, beskæftigelse og et godt voksenliv.

Projektets formål er også at synliggøre, at lighederne mellem dansk og tysk kultur er langt større end forskellene.

Projektet gennemføres fra januar 2018 - december 2020

Projektet støttes af Region Syddanmark.